• Η λειτουργία του Ξενοδοχείου μας έχει εναρμονιστεί με τα Ειδικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα που ορίστηκαν με την υπ'αριθ. 1881/29-5-2020 (ΦΕΚ Β΄2084/2020) Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας λόγω του COVID-19.
  • Συνακόλουθα, έχει χορηγηθεί στο Ξενοδοχείο μας από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Σήμα Πιστοποίησης "Health First" με εξατομικευμένο Πρωτόκολλο Υγειονομικού περιεχομένου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υπουργείου Τουρισμού.
  • Παράλληλα, στην κατεύθυνση της ατομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ευθύνης, το σύνολο των εργαζομένων στο Ξενοδοχείο μας είναι πλήρως εμβολιασμένο.Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα 6.11.2021 έως και την 22.11.2021 ισχύουν τα κάτωθι μέτρα για την αντιμετώπιση της Covid -19, σύμφωνα με τις νεότερες κυνερνητικές αποφάσεις (ΦΕΚ 5138 Β' 5.11.2021): Οι διαμένοντες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: α) Πιστοποιητικού εμβολιασμού β) Πιστοποιητικού νόσησης γ) Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό Covid - 19 (PCR ή rapid test) Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας, Με εκτίμηση, Αρχοντικό Χιώτη
We would like to inform you that from today 6.11.2021 until 22.11.2021 (included) the following measures are in force to deal with Covid - 19, according to the latest Government decisions (O.G.G. 5138B' 5.11.2021): Residents enter upon mandatory demonstration upon entry: a) Vaccination certificate b) Certificate of illness c) Confirmation of a negative diagnostic test for Covid - 19 (PCR or rapid test). Minors from four (4) to seventeen (17) years old, may alternatively, submit a negative self - diagnosis statement (self test). We would like to thank you in advance for your cooperation, Kind Regards, Archontiko Chioti